ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები:

 • ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვალუტით, ვადითა და თანხით;
 • ანაბრის ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ არის დაშვებული თანხის ოდენობისა და ვალუტის ან ანაბრის ვადის შეცვლა;
 • ვადიანი ანაბრის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან ფიზიკურ პირს ან მის სახელზე მესამე პირს;
 • ვადიანი ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას შემდეგ ვალუტაში: ლარი, აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მინიმალური შენატანი: 2 500 ლარი, 1 000 აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მაქსიმალური შენატანი: 1 250 000 ლარი,  500 000 აშშ დოლარი;
 • ვადიანი ანაბრის მოქმედების ვადა: 6-9; 9-12; , 12-18, 18-24 თვე;
 • ვადიან ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი შეგიძლიათ მიიღოთ  ყოველთვიურად ან ვადიანი ანაბრის ვადის ბოლოს;
 • ვადიანი ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენს მიერ განთავსებულ თანხას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება;
 • ვადიანი ანაბრის გახსნისათვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში სს “აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო”-ში;
 • ვადიანი ანაბრის გახსნისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: მეანაბრის და ანაბრის გამხსნელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.
 • ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა.


საპროცენტო სარგებლის განაკვეთები:

 ანაბრის ვადა პროცენტი
თვე დღე ვალუტა ყოველთვიურად ვადის ბოლოს
6-12 180-360 GEL 4.50% 5.00%
USD 0.75% 1.00%
         
9-18 360-540 GEL 5.00% 5.50%
USD 1.00% 1.25%
         
18-24 540-720 GEL 5.50% 6.00%
USD 1.25% 1.50%

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4550 2.5100 2.4894
2.8650 2.9800 2.9240
3.1900 3.3600 3.2783
1.1500 1.5300 1.4629
დახურვა
English Georgian Russian