ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები:

 • ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვალუტით, ვადითა და თანხით;
 • ანაბრის ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ არის დაშვებული თანხის ოდენობისა და ვალუტის ან ანაბრის ვადის შეცვლა;
 • ვადიანი ანაბრის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან ფიზიკურ პირს ან მის სახელზე მესამე პირს;
 • ვადიანი ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას შემდეგ ვალუტაში: ლარი, აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მინიმალური შენატანი: 2 500 ლარი, 1 000 აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მაქსიმალური შენატანი:2 500 000 ლარი, 1 000 000 აშშ დოლარი.
 • ვადიანი ანაბრის მოქმედების ვადა: 6-9; 9-12; , 12-18, 18-24 თვე;
 • ვადიან ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი შეგიძლიათ მიიღოთ  ყოველთვიურად ან ვადიანი ანაბრის ვადის ბოლოს;
 • ვადიანი ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენს მიერ განთავსებულ თანხას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება;
 • ვადიანი ანაბრის გახსნისათვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში სს “აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო”-ში;
 • ვადიანი ანაბრის გახსნისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: მეანაბრის და ანაბრის გამხსნელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.
 • ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა.


საპროცენტო სარგებლის განაკვეთები:

 ანაბრის ვადა პროცენტი
თვე დღე ვალუტა ყოველთვიურად ვადის ბოლოს
6-9 180-270 GEL 5.00% 5.50%
USD 2.00% 2.50%
         
9-12 270-360 GEL 5.50% 6.00%
USD 2.50% 3.00%
         
9-18 360-540 GEL 6.00% 6.50%
USD 3.00% 3.50%
         
18-24 540-720 GEL 6.50% 7.00%
USD 3.50% 4.00%

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3900 2.4500 2.4100
2.5550 2.6550 2.6161
3.0200 3.1200 3.0903
1.0000 1.5100 1.4367
დახურვა
English Georgian Russian