საანგარიშსწორებო-საკასო ოპერაციები

   
სს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო“ (ბანკი "ასბ - საქართველო") ფიზიკურ პირებს სთავაზობს საბანკო ანგარიშების გახსნას და ოპერაციების განხორციელებას, როგორც ეროვნულ ასევე უცხოურ ვალუტაში.

საბანკო ანგარიში კლიენტს აძლევს საშუალებას რაციონალურად და ეფექტურად განკარგოს არსებული სახსრები და განახორციელოს მთელი რიგი საბანკო ოპერაციები:

 

 • გადარიცხვა ბანკის შიგნით;
 •  გადარიცხვა სხვა ბანკში როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ;
 •  ანგარიშზე თანხის დამატება;
 •  ანგარიშიდან თანხის გატანა;
 •  კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებზე;
 •  კომუნალური გადასახადების გადახდა;
 •  ანაბარზე დარიცხული პროცენტის მიღება;
 •  სხვა ოპერაციების განხორციელება რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას;.

საბანკო ანგარიშის გასახსნელად თქვენთვის საჭიროა:

 • წარმოადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • შეავსოთ  განაცხადი ანგარიშის გახსნაზე;
 • დადოთ ბანკთან ხელშეკრულება საბანკო ანგარიშის შესახებ
 • საანგარიშსწორებო - საკასო ოპერაციები
 • მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში;
 • საგადახდო დავალებების შესრულება;
 • საკონვერტაციო ოპერაციები;
 • დაკარგული თანხების მოძიება, დაბრუნება;
 • სწრაფი გადარიცხვები ანგარიშის გახსნის გარეშე;
 • დისტანციური საანგარიშსწორებო მომსახურება ელექტრონული სისტემა "ბანკი- კლიენტი"-ის მეშვეობით;
 • საბანკო ჩეკების მომსახურება.

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4200 2.4800 2.4417
2.8000 2.9200 2.8436
3.1400 3.2600 3.1813
1.2500 1.6000 1.4401
დახურვა
English Georgian Russian