ბანკი-კლიენტი

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო“-ს (ბანკი "ასბ-საქართველო") სისტემა "ბანკი-კლიენტი" არის კორპორატიული ანგარიშის დისტანციური მართვა.

ბანკი "ასბ-საქართველო"-სა და კლიენტს შორის გარდა ტრადიციული კავშირებისა, კლიენტის ანგარიშის მომსახურება შესაძლებელია განხორციელდეს ბანკი "ასბ-საქართველო"-ს მიერ სპეციალურად შემუშავებული საბანკო მომსახურების დისტანციური სისტემის "ბანკი-კლიენტი“ საშუალებით. აღნიშნული სისტემა საშუალებას აძლევს კლიენტებს ოპერატიულად გაცვალოს ელექტრონული დოკუმენტები ბანკი "ასბ-საქართველო"-ან.

ბანკი "ასბ-საქართველო"-ს სისტემა "ბანკი-კლიენტი"-ს გამოყენებით კლიენტებს შეუძლიათ:
გაგზავნონ საგადახდო დავალებები ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში;
გაგზავნონ ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში შეტყობინებები უცხოური ვალუტის შესყიდვის ან გაყიდვის თაობაზე;
გაგზავნონ ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში საგადახდო დავალებები უცხოური ვალუტით, მათ შორის საზღვარგარეთ გადარიცხვებისთვის (ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში შესაბამისი გარიგების დოკუმენტის წარმოდგენის საფუძველზე);
გაგზავნოს და მიიღოს საქმიანი კორესპონდენცია.

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4200 2.4800 2.4417
2.8000 2.9200 2.8436
3.1400 3.2600 3.1813
1.2500 1.6000 1.4401
დახურვა
English Georgian Russian