საბავშვო ანაბარი

საბავშვო ანაბრის პირობები:

  • საბავშვო ანაბარი იხსნება ბავშვის სახელზე;
  • საბავშვო ანაბარი შეიძლება გაიხსნას შემდეგ ვალუტებში: ლარი და აშშ დოლარი.
  • მინიმალური პირველადი შენატანი: 250 ლარი, 100 აშშ დოლარი;
  • ყოველი შემდეგი შენატანი: სურვილისამებრ;
  • საბავშვო ანაბრის ხანგრძლივობა: მინიმუმ 2 წელი, მაქსიმუმ ბავშვის სრულწლოვანებამდე (18 წელი);
  • დარიცხული საპროცენტო სარგებელი გაიცემა, ანაბრის ვადის ამოწურვის შემდეგ;
  • ბავშვის სრულწლოვანებამდე ანაბრის განკარგვის უფლების მქონე პირად ან პირებად ითვლებიან ანაბრის გამხსნელები;
  • საბავშვო ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, დარღვევის წელს საპროცენტო სარგებელი არ დაირიცხება;
  • ანაბრის გასახსნელად აუცილებელია სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო"- ში მიმდინარე ანგარიშის ქონა;
  • საბავშვო ანაბრის გასახსნელად საჭირო დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა და ანაბრის გამხსნელი პირის ან პირების პირადობის მოწმობები;

საპროცენტო სარგებლის განაკვეთები:

ვალუტა %
GEL 7.00%
USD 3.50%

 

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3600 2.4200 2.3885
2.7450 2.8600 2.7936
3.0070 3.1680 3.0716
0.9750 1.4950 1.3977
დახურვა
English Georgian Russian