საბავშვო ანაბარი

საბავშვო ანაბრის პირობები:

 • საბავშვო ანაბარი იხსნება ბავშვის სახელზე;
 • საბავშვო ანაბარი შეიძლება გაიხსნას შემდეგ ვალუტებში: ლარი და აშშ დოლარი.
 • მინიმალური პირველადი შენატანი: 250 ლარი, 100 აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მაქსიმალური შენატანი: 1 250 000 ლარი,  500 000 აშშ დოლარი;
 • ყოველი შემდეგი შენატანი: სურვილისამებრ;
 • საბავშვო ანაბრის ხანგრძლივობა: მინიმუმ 2 წელი, მაქსიმუმ ბავშვის სრულწლოვანებამდე (18 წელი);
 • დარიცხული საპროცენტო სარგებელი გაიცემა, ანაბრის ვადის ამოწურვის შემდეგ;
 • ბავშვის სრულწლოვანებამდე ანაბრის განკარგვის უფლების მქონე პირად ან პირებად ითვლებიან ანაბრის გამხსნელები;
 • საბავშვო ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, დარღვევის წელს საპროცენტო სარგებელი არ დაირიცხება;
 • ანაბრის გასახსნელად აუცილებელია სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო"- ში მიმდინარე ანგარიშის ქონა;
 • საბავშვო ანაბრის გასახსნელად საჭირო დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა და ანაბრის გამხსნელი პირის ან პირების პირადობის მოწმობები;

საპროცენტო სარგებლის განაკვეთები:

ვალუტა %
GEL 5.50%
USD 1.25%

 

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4200 2.4800 2.4417
2.8000 2.9200 2.8436
3.1400 3.2600 3.1813
1.2500 1.6000 1.4401
დახურვა
English Georgian Russian