საბავშვო ანაბარი

საბავშვო ანაბრის პირობები:

  • საბავშვო ანაბარი იხსნება ბავშვის სახელზე;
  • საბავშვო ანაბარი შეიძლება გაიხსნას შემდეგ ვალუტებში: ლარი და აშშ დოლარი.
  • მინიმალური პირველადი შენატანი: 250 ლარი, 100 აშშ დოლარი;
  • ყოველი შემდეგი შენატანი: სურვილისამებრ;
  • საბავშვო ანაბრის ხანგრძლივობა: მინიმუმ 2 წელი, მაქსიმუმ ბავშვის სრულწლოვანებამდე (18 წელი);
  • დარიცხული საპროცენტო სარგებელი გაიცემა, ანაბრის ვადის ამოწურვის შემდეგ;
  • ბავშვის სრულწლოვანებამდე ანაბრის განკარგვის უფლების მქონე პირად ან პირებად ითვლებიან ანაბრის გამხსნელები;
  • საბავშვო ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, დარღვევის წელს საპროცენტო სარგებელი არ დაირიცხება;
  • ანაბრის გასახსნელად აუცილებელია სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო"- ში მიმდინარე ანგარიშის ქონა;
  • საბავშვო ანაბრის გასახსნელად საჭირო დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა და ანაბრის გამხსნელი პირის ან პირების პირადობის მოწმობები;

საპროცენტო სარგებლის განაკვეთები:

ვალუტა %
GEL 7.00%
USD 3.50%

 

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3800 2.4500 2.4217
2.6400 2.7400 2.7084
3.0700 3.2000 3.1446
1.0000 1.5200 1.4372
დახურვა
English Georgian Russian