ტარიფები

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ფ.პ / იურ. პ.  5 /10 ლარი
ანგარიშის მომსახურება 10 ლარი წლიური
საფულე ჩეკის წიგნაკის გაცემა 10 ლარი

 

ეროვნული ვალუტა უფასო
აშშ დოლარი/ევრო უფასო
სხვა უცხოური ვალუტა შეთანხმებით

 

ნაღდის სახით შემოტანილი თანხის განაღდება უფასო
ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება 0,2%
ნაღდის სახით შემოტანილი თანხის განაღდება აშშ დოლარში, ევროში უფასო
ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება აშშ დოლარში, ევროში 0,5%
ნაღდი სახით შემოტანილი/ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება სხვა უცხოურ ვალუტაში შეთანხმებით
ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში  
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0.07%, მინ. 0.5 ლარი
სწრაფი გადარიცხვა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0.1%, მინ. 1 ლარი
სატრანზიტო ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში 0.1%, მინ. 1 ლარი
ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა უცხოურ ვალუტაში აშშ დოლარში, ევროში  
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"- ს სისტემაში 0,1 %, მინ. 10 - მაქს. 200 აშშ დოლარი
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ (გარდა აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში) 0.2 %, მინ. 15 - მაქს. 300 აშშ დოლარი
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა სხვა უცხოურ ვალუტაში  
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
სხვა უცხოურ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0,3 %, მინ. 25 - მაქს. 500 აშშ დოლარი

თანხის გადარიცხვა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"- ს სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 

გადარიცხვის ტარიფს + 40 USD 

"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ გადარიცხვისას დაკარგული თანხის მოძიება ფაქტობრივი დანახარჯები + 20 USD
შესრულებულ საგადახდო დავალებაში ცვლილების შეტანა ფაქტობრივი დანახარჯები + 20 USD
შესრულებულ საგადახდო დავალების ანულირება ფაქტობრივი დანახარჯები + 20 USD
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის განაღდება ეროვნულ ვალუტაში  
ნაღდის სახით შემოტანილი თანხის განაღდება უფასო
ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება 0,5%
ნაღდი სახით შემოტანილი/ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება სხვა უცხოურ ვალუტაში შეთანხმებით
ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში  
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0.07%, მინ. 0,5ლარი
სწრაფი გადარიცხვა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0.1%, მინ. 1 ლარი
ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა უცხოურ ვალუტაში   
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
«აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი»- ს სისტემაში 0,1%, მინ. 15 - მაქ. 300 
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ  (გარდა აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში) 0,2%, მინ. 20 - მაქ.400 
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა სხვა უცხოურ ვალუტაში  
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0,3%, მინ. 25 - მაქ. 500

თანხის გადარიცხვა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"- ს სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 

გადარიცხვის ტარიფს+ $40 

"აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ გადარიცხვისას დაკარგული თანხის მოძიება ფაქტობრივი დანახარჯები + $20
შესრულებულ საგადახდო დავალებაში ცვლილების შეტანა ფაქტობრივი დანახარჯები + $20
შესრულებულ საგადახდო დავალების ანულირება ფაქტობრივი დანახარჯები + $20
გარანტიის გაცემა 0,3%, მინ/ 40 ლარი
გარანტიის ყოველთვიური მომსახურება 0,2%-0,5%, მინ. 40 ლარი
გარანტიის თანხის გაზრდა 0,3%, მინ/ 40 ლარი
გარანტიის სხვა პირობის ცვლილება 40 ლარი
სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო ხარჯები 100 ლარი
სხვა ბანკების ხარჯები ფაქტობრივი დანახარჯები
აკრედიტივის გახსნა/გარანტიის გაცემა 0.2%. მინ. 50 
აკრედიტივის/გარანტიის ყოველთვიური მომსახურება 0.2%-0,5%, მინ. 50
აკრედიტივის/გარანტიის თანხის გაზრდა 0.2%. მინ. 50 
აკრედიტივის/გარანტიის პირობების ცვლილება 100 აშშ დოლარი
აკრედიტივის/გარანტიის ავიზირება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე 0,1%, მინ. 50- მაქ. 500 
აკრედიტივის/გარანტიის დოკუმენტების მიღება და შემოწმება 0,1%, მინ. 100 -მაქ. 500 
სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო ხარჯები 70 აშშ დოლარი
სხვა ბანკების ხარჯები ფაქტობრივი დანახარჯები
ინკასოს საბუთების მიღება 0.1%. მინ. 50 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
ინკასოს მიხედვით გადახდა 0.1%. მინ. 50 - მაქს. 500 აშშ დოლარი

მომსახურების სახე

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ანგარიშის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

ბარათის გაცემა და მომსახურება

 

ბარათის მოქმედების ვადა

2 წელი

ბარათის დამზადება

უფასო

ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო

Electron-10Gel;Classic- 30Gel; Gold-50Gel

დამატებითი ბარათის გაცემა და მომსახურება

 

ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო

Elector-უფასო; Classic-20 Gel; Gold-40Gel

მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე

არ მოითხოვება

დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე

30%

განაღდების დღიური ლიმიტი

 

ბანკებში და ბანკომატებში

Elector-2 500Gel; Classic-5 000Gel; Gold-10 000Gel

სავაჭრო ობიექტები 

Elector-5 000Gel; Classic-10 000Gel; Gold-20 000Gel

სტოპ-სიაში შეტანა

 

ადგილობრივი

უფასო

საერთაშორისო

40 USD (ორი კვირა)

 ბანკში განაღდების საკომისიო

 

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო"

0,5%, მინ.0,50 Gel

პარტნიორი ბანკები

1%; მინ. 2 Gel

აზერიქარდის ქსელში ჩართული ბანკები

ბანკის ტარიფს +1%; მინ. 2Gel

სხვა ბანკები

2%; მინ. 7Gel/3,5USD/EUR

ბანკომატში გადაღდების საკომისიო 

 

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო"

0,5%, მინ 1GEL/USD/EUR

აზერიქარდის საპროცესინგო ქსელში ჩართული ბანკომატები

1%, მინ 7GEL

სს " თიბისი" ბანკის ბანკიმატები

0,5% მინ 1GEL

სხვა ბანკის ბანკომატები

2%, მინ 6 GEL/USD/EUR

სავაჭრო ობიექტებში მომსახურება

 

ადგილობრივი გარიგება

უფასო

საერთაშორისო გარიგება 

უფასო

კონვერტაცია

 

კონვერტაცია

1,50%

დამატებითი მომსახურებ

 

ინტერნეტ-ბანკინგი

უფასო

SMS- შეტყობინებები

თვეში 2 ლარი(მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში)

გადარიცხვა ბარათით

 

გადარიცხვა ბანკის შიგნით ლარში

უფასო

გადარიცხვა პარტნიორ ბანკებში აშშ დოლარში

0,5%; მინ 2 USD

 

ყველა სახის ცნობა 10 ლარი
ამონაწერის მიღება (12 თვეზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) უფასო
ამონაწერის მიღება (12 თვეზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) 10 ლარი
ასლების გადაღება დღიური საბუთებიდან 1 გვერდი - 1 ლარი, მინ. 10 ლარი
ფოსტით ცნობის გაგზავნა ფაქტობრივი დანახარჯები
ყველა სახის ცნობა 20 ლარი
ამონაწერის მიღება (12 თვეზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) უფასო
ამონაწერის მიღება (12 თვეზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) 20 ლარი
ასლების გადაღება დღიური საბუთებიდან 1 გვერდი - 1 ლარი, მინ. 20 ლარი
ფოსტით ცნობის გაგზავნა ფაქტობრივი დანახარჯები
ეროვნული ვალუტა უფასო
უცხოური ვალუტა 5%
   
ინკასაცია ქ.  თბილისის ფარგლებში 30 ლარი
ინკასაცია ქ.  თბილისის გარეთ შეთანხმებით
ელექტრონული ბანკინგი  
ჩართვა უფასო
ყოველთვიური მომსახურება ფ.პ / იურ. პ.  უფასო / 10 ლარი
დიჯიპასის საფასური 40 ლარი
ოპერაციების განხორციელება დადგენილი ტარიფით

 

 

SMS სერვისი ფიზიკური პირებისთვის  
ჩართვა უფასო
მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საფასური 0.90 ლარი
მიმდინარე და საბარათე ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საფასური 1,90 ლარი
SMS სერვისი იურიდიული პირებისთვის  
ჩართვა უფასო
ყოველთვიური მომსახურების საფასური 2 ლარი

 

ბანკი -კლიენტი  
ინსტალაცია 30 ლარი
მომსახურება 15 ლარი თვეში

 

მუდმივი საგადახადო დავალება  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1 ლარი თვეში

 

ვალუტის გაცვლითი ოპერაცია ბანკის შიდასაბანკო კურსით უფასო

 

საინკასო დავალების შესასრულებლად  კონვერტაცია 1%, მინ. 1 ლარი

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4200 2.4800 2.4417
2.8000 2.9200 2.8436
3.1400 3.2600 3.1813
1.2500 1.6000 1.4401
დახურვა
English Georgian Russian