ტარიფები

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ფ.პ / იურ. პ.  5 /10 ლარი
ანგარიშის მომსახურება 10 ლარი წლიური
საფულე ჩეკის წიგნაკის გაცემა 10 ლარი

 

ეროვნული ვალუტა უფასო
აშშ დოლარი/ევრო უფასო
სხვა უცხოური ვალუტა შეთანხმებით

 

ნაღდის სახით შემოტანილი თანხის განაღდება უფასო
ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება 0,3%
ნაღდის სახით შემოტანილი თანხის განაღდება აშშ დოლარში, ევროში უფასო
ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება აშშ დოლარში, ევროში 0,5%
ნაღდი სახით შემოტანილი/ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება სხვა უცხოურ ვალუტაში შეთანხმებით
ეროვნულ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
ეროვნულ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0.07%, მინ. 1 ლარი
აშშ დოლარში, ევროში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
აშშ დოლარში, ევროში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში 20 აშშ დოლარი
აშშ დოლარში, ევროში აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში (გარდა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში გადარიცვებისა) 0,1 %, მინ. 20 - მაქს. 300 აშშ დოლარი
აშშ დოლარში, ევროში "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ (გარდა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში და აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გადარიცხვებისა) 0.2 %, მინ. 20 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
სხვა უცხოურ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
სხვა უცხოურ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0,3 %, მინ. 20 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
ეროვნულ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
ეროვნულ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0.07%, მინ. 1 ლარი
აშშ დოლარში, ევროში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
აშშ დოლარში, ევროში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში 25 აშშ დოლარი
აშშ დოლარში, ევროში აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში (გარდა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში გადარიცვებისა) 0,1 %, მინ. 25 - მაქს. 300 აშშ დოლარი
აშშ დოლარში, ევროში "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ (გარდა "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი"-ს სისტემაში და აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გადარიცხვებისა) 0.2 %, მინ. 25 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
სხვა უცხოურ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემაში უფასო
სხვა უცხოურ ვალუტაში "აზერბაიჯანის საერთშორისო ბანკი - საქართველოს"-ს სისტემის გარეთ 0,3 %, მინ. 25 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
გარანტიის გაცემა 0,3%, მინ/ 80 ლარი
გარანტიის პირობების ცვლილება ყოველი ცვლილება 80 ლარი
აკრედიტივის გახსნა/გარანტიის გაცემა 0.2%. მინ. 50 აშშ დოლარი
აკრედიტივის/გარანტიის თანხის გაზრდა 0.2%. მინ. 50 აშშ დოლარი
აკრედიტივის/გარანტიის პირობების ცვლილება სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე, მინ. 100 აშშ დოლარი 
აკრედიტივის/გარანტიის ავიზირება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე 0.1%. მინ. 50 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
აკრედიტივის/გარანტიის დოკუმენტების მიღება და შემოწმება 0.1%. მინ. 100 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
აკრედიტივის/გარანტიის დოკუმენტების დაბრუნება გადახდის გარეშე 100 აშშ დოლარი
აკრედიტივის/გარანტიის მიხედვით გადახდა 0.1%. მინ. 100 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
მოთხოვნები სხვა ბანკების მიერ გახსნილი გარანტიების მიხედვით 100 აშშ დოლარი
აკრედიტივის/გარანტიის ანულირება 100 აშშ დოლარი
სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო ხარჯები 70 აშშ დოლარი
სხვა ბანკების ხარჯები ფაქტობრივი დანახარჯები
ინკასოს საბუთების მიღება 0.1%. მინ. 50 - მაქს. 500 აშშ დოლარი
ინკასოს მიხედვით გადახდა 0.1%. მინ. 50 - მაქს. 500 აშშ დოლარი

მომსახურების სახე

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ანგარიშის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

ბარათის გაცემა და მომსახურება

 

ბარათის მოქმედების ვადა

2 წელი

ბარათის დამზადება

უფასო

ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო

Electron-10Gel;Classic- 30Gel; Gold-50Gel

დამატებითი ბარათის გაცემა და მომსახურება

 

ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო

Elector-უფასო; Classic-20 Gel; Gold-40Gel

მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე

არ მოითხოვება

დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე

30%

განაღდების დღიური ლიმიტი

 

ბანკებში და ბანკომატებში

Elector-2 500Gel; Classic-5 000Gel; Gold-10 000Gel

სავაჭრო ობიექტები 

Elector-5 000Gel; Classic-10 000Gel; Gold-20 000Gel

სტოპ-სიაში შეტანა

 

ადგილობრივი

უფასო

საერთაშორისო

40 USD (ორი კვირა)

 ბანკში განაღდების საკომისიო

 

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო"

0,5%, მინ.0,50 Gel

პარტნიორი ბანკები

1%; მინ. 2 Gel

აზერიქარდის ქსელში ჩართული ბანკები

ბანკის ტარიფს +1%; მინ. 2Gel

სხვა ბანკები

2%; მინ. 7Gel/3,5USD/EUR

ბანკომატში გადაღდების საკომისიო 

 

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო"

0,5%, მინ 1GEL/USD/EUR

აზერიქარდის საპროცესინგო ქსელში ჩართული ბანკომატები

1%, მინ 7GEL

სს " თიბისი" ბანკის ბანკიმატები

0,5% მინ 1GEL

სხვა ბანკის ბანკომატები

2%, მინ 6 GEL/USD/EUR

სავაჭრო ობიექტებში მომსახურება

 

ადგილობრივი გარიგება

უფასო

საერთაშორისო გარიგება 

უფასო

კონვერტაცია

 

კონვერტაცია

1,50%

დამატებითი მომსახურებ

 

ინტერნეტ-ბანკინგი

უფასო

SMS- შეტყობინებები

თვეში 2 ლარი(მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში)

გადარიცხვა ბარათით

 

გადარიცხვა ბანკის შიგნით ლარში

უფასო

გადარიცხვა პარტნიორ ბანკებში აშშ დოლარში

0,5%; მინ 2 USD

 

 

აქტიურ ანგარიშებზე

ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ 10 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშის (არ) არსებობის შესახებ 10 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ბრუნვის შესახებ 10 ლარი
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე დავალიანების არსებობის შესახებ 10 ლარი
ამონაწერის მიღება (2წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე უფასო
ამონაწერის მიღება (2წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 15ლარი
ასლების გადაღება დღიური საბუთებიდან  1გვ.-1ლარო; მინ.10 ლარი
საბუთების ამოღება("ალტა"-დან ამობეჭდვის გზით)  
საბუტები 1 თვემდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე უფასო
საბუთები1 თვიდან 1 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 1გვ.-0,50ლარო; მინ. 10 ლარი
საბუთები 1 წლიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 1გვ.-1ლარი; მინ 10 ლარი
საბუთები 2წელზე მეტი ხადაზმულობის ოპერაციებზე 1გვ.-1,50ლარი; მინ. 10 ლარი

 

დახურულ ანგარიშებზე

ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ 20 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშის (არ) არსებობის შესახებ 20 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ბრუნვის შესახებ 20 ლარი
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე დავალიანების არსებობის შესახებ 10 ლარი 
ამონაწერის მიღება (2წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 ლარი
ამონაწერის მიღება (2წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 25 ლარი
ასლების გადაღება დღიური საბუთებიდან   
საბუთების ამოღება("ალტა"-დან ამობეჭდვის გზით  
საბუთები1 თვიდან 1 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 1გვ.-0,50; მინ. 10 ლარი
საბუთები 1 წლიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 1გვ.-1ლარი; მინ.10 ლარი
საბუთები 2წელზე მეტი ხადაზმულობის ოპერაციებზე 1გვ.-1,50ლარი; მინ.10 ლარი

 

სხვა ცნობები

ცნობის გაცემა ანგარიშის გაუხსნელად შესრულებული ოპერაციების შესახებ -2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 ლარი
ცნობის გაცემა ანგარიშის გაუხსნელად შესრულებული ოპერაციების შესახებ -2 მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე  20 ლარი
ცნობის გაცემა საკრედიტო დავალიანები (არ) არსებობის შესახებ 10 ლარი

 

ინსტალაცია 30 ლარი 
მომსახურება 15 ლარი( თვეში)
SMS შეტყობინებისმომსახურების საკომისიო(საკომისიო ანგარიშიდან ჩამოჭრება მზოლოდ  კლიენტთან SMS შეტყობინების განაცხადის გაფორმების შემდეგ)- 0,50( ლარი თვეში)

 

0,50 ლარი (თვეში)                                                    

 

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3800 2.4400 2.4075
2.6400 2.7500 2.6921
3.0050 3.1200 3.0662
0.9900 1.5100 1.4162
დახურვა
English Georgian Russian